കലകളില്‍ ശോഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച് - പുരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ 27/07/2016ന് 5 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.No comments:

Post a comment