സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

]{X-¡p-dn¸v

        PnÃm-X-e-¯n kvIqfp-I-fn kvs]jy-enÌv
A[ym-]-Isc \nb-an-¡p¶p

     Fkv.-F-kv.-F. PnÃm-X-e-¯n kvIqfp-I-fn kvs]jy-enÌv A[ym-]-Isc \nban-¡p¶p.  Iem-Im-bnI {]hr¯n]cn-N-b- ta-J-eI-fn sshZKv[yw t\Snb DtZym-KmÀ°n-I-fn \n¶v CâÀhyq \S¯n-bmWv \nb-a-\w.  \nb-a\w ]qÀ®-ambpw Icm-d-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å-Xm-Wv.  Xmev]-cy-ap-f-f-hÀ ]qcn-¸n¨ At]-£ PnÃm     Hm^o-kn 18.10.2016 \v ap³]mbn Bh-iy-amb tcJ-IfpsS ]IÀ¸p-IÄ klnXw PnÃm t{]mPIvSv B^o-kn \ÂtI-­-Xm-Wv.   ]n.-F-kv.-kn. enÌn DÄs¸-«-hÀ¡pw, Fwt¹m-bvsaâv B^o-kn t]cv cPnÌÀ sNbvX-hÀ¡pw ap³K-W-\. HIvtSm-_À 21 \v Fkv Fkv F PnÃm s{]mPIvSv Hm^okn cmhnse 10 aWn apX \S-¡p¶ CâÀhyqhn AÊ tcJ-IÄ klnXw lmP-cm-h-Ww. At]£ t^mdw, {]mbw, tbmKyX XpS§nb hni-Zmw-i-§Ä¡v www.keralassa.org kµÀin-¡pI.


No comments:

Post a comment