മലയാളം ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാഷാ ദിനാഘോഷം - ഭരണ ഭാഷ വാരാഘോഷം

മലയാളം ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാഷാ ദിനാഘോഷം  - ഭരണ ഭാഷ വാരാഘോഷം

                          പുറത്തെഴുത്ത് കത്ത് നം സി  - 4435/16/1  തീയ്യതി 31-10/16 : മേല്‍ 
               എഴുത്ത് പ്രകാരമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് 05-11-2016നു മൂമ്പായി ഈ ഓഫീസില്‍                        സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
                                                                                  ഒപ്പ്
                                                      ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍
                                                               തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്
              പകര്‍പ്പ് എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കും  

No comments:

Post a comment