രാഷ്ട്രീയ സങ്കൽപ് ദിവസ് - രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് - ഒക്ടോബർ 31- പ്രതിജ്ഞ


രാഷ്ട്രീയ സങ്കൽപ് ദിവസ് - രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ  ദിവസ് 
 ഒക്ടോബർ 31 
പ്രതിജ്ഞ 

പ്രതിജ്ഞ
                                                                     Download 
                           Endt. on No.C-4435/16 dated 31-10-2016:   Copy communicated for 
                           information and necessary action.

                                                     Sd/-
                                    ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
                                                   THALASSERY NORTH      

No comments:

Post a comment