2016 - 17 വർഷത്തെ സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം (ഒന്നാം ഘട്ടം ഫണ്ട്) വിതരണം സംബന്ധിച്ച്No:C-6031/16
30-11-2016     
                                                             
വളരെ അടിയന്തിരം

ഈ വർഷത്തെ - 2016 - 17 വർഷത്തെ - സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം (ഒന്നാം ഘട്ടം ഫണ്ട്) വിതരണം സംബന്ധിച്ച് :


2016 - 17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്ന് മുതൽ എട്ടു വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ടു വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ APL വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്കും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് രണ്ടു ജോഡി യൂണിഫോമിന്റെ വിലയായി 400 /-(നാനൂറ് രൂപ ) എന്ന നിരക്കിൽ അനുവദിച്ചുത്തരവായിട്ടുണ്ട് . ആകയാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ആൺ/ പെൺ തിരിച്ചു ക്ലാസ് തിരിച്ചു താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ തയ്യാറാക്കി 01 / 12 / 2016 (വ്യാഴാഴ്ച ) വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുൻപായി ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

NAME OF SCHOOL:
STD
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
BOYS

GIRLS

TOTAL


                                                                Download

                                            ഒപ്പ് /-
തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർക്കു വേണ്ടി 


To: എല്ലാ പ്രൈമറി/ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ 

No comments:

Post a comment