ലോക എയ്‌ഡ്‌സ്‌ ദിനം - ഡിസംബർ 1 - സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലിയിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്

No:C-4435/16
30/11/2016

ലോക എയ്‌ഡ്‌സ്‌  ദിനമായ  ഡിസംബർ 1 - നു സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലിയിൽ ചുവടെ കൊടുത്ത പ്രതിജ്ഞ  എടുക്കേണ്ടതാണ് .
                                                              Download

                        ഒപ്പ് /-
             സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർക്കു വേണ്ടി)

No comments:

Post a comment