ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് - പാഠപുസ്തക വിതരണം വാള്യം 2 - ബാക്കി വന്ന പുസ്‌തകങ്ങൾ തിരിച്ചേല്പിക്കുന്നത്

C-37/16
03/11/16
ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്

 പാഠപുസ്തക വിതരണം വാള്യം 2 - ബാക്കി വന്ന പുസ്‌തകങ്ങൾ തിരിച്ചേല്പിക്കുന്നത് 

ബാക്കി വന്ന വാള്യം '2' പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ മുഴുവനും സബ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ പാഠപുസ്‌തക സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുൻപായി എഇഒ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .  
പുസ്തകങ്ങൾ  മുഴുവനും ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറാഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച്ച അരുത്‌ .

                        ഒപ്പ് / - 
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 

      തലശ്ശേരി നോർത്ത്  

No comments:

Post a comment