എെഇഡിസി സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അര്‍ഹരായ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെകൊടുത്ത പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ അടിയന്തിരമായി ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


No comments:

Post a comment