എസ്. എസ്. എ - സ്പെഷ്യലിസ്ററ് അദ്ധ്യാപകർക്കായുള്ള ഇന്റർവ്യൂ - 2016 നവംബർ 15, 16, 17 തിയ്യതികളിൽ

C-4435/16
10-11-2016

എസ്. എസ്. എ - സ്പെഷ്യലിസ്ററ് അദ്ധ്യാപകർക്കായുള്ള ഇന്റർവ്യൂ - 2016 നവംബർ 15, 16, 17 തിയ്യതികളിൽ

  
                      പുറത്തെഴുത്ത് നം.സി -4435/16, തിയ്യതി 10-11-2016. 
                    അദ്ധ്യാപകരുടെയും ഉദ്യോഗാര്ഥികളുടെയും അറിവിലേക്കായി
                      

                                               ഒപ്പ് /-
                        ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
                               തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

No comments:

Post a comment