ന്യൂമാറ്റ്സ് പരീക്ഷ2016 സംമ്പന്ധിച്ച്
                   2016 വര്‍ഷത്തെ ന്യൂമാറ്റ്സ്  പരീക്ഷ 19-11-2016 ന് തരുവണത്തെരു യുപി സ്കൂള‍ില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതായിരിക്കും

എഇഒ
തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്

No comments:

Post a comment