സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോത്സവം 2016 - '17


C-5656/16
08/11/2016

സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോത്സവം 2016 - '17


    പുറത്തെഴുത്ത് കത്ത് നം. സി - 5656 /16 /താ.തി , തിയ്യതി :8 / 11/ 2016 :  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും  ആവശ്യമായ അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കുമായി നൽകുന്നു. 

                        ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
        തലശ്ശേരി നോർത്ത്  

T o : എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും 

No comments:

Post a comment