ശാസ്ത്ര ക്വിസ് / ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ - നവംബർ 18-

C-5662/16
08/11/2016

ശാസ്ത്ര ക്വിസ് / ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ - നവംബർ 18-

                                                                      Download

              പുറത്തെഴുത്ത് കത്ത് നം. സി - 5652 / 16 /താ.തി , തിയ്യതി :8 / 11/ 2016
                    പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും  ആവശ്യമായ അനന്തര നടപടികൾ
                    സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കുമായി നൽകുന്നു. 
                                         
                                             പ്പ് /-
                    ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
                         തലശ്ശേരി നോർത്ത്  

                   T o : എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും 


No comments:

Post a comment