ഹരിത കേരളം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്

No.C-4435/16/1
30/11/2016

ഹരിത കേരളം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു് പുറത്തെഴുത്ത് നം. സി-4435/16, തിയ്യതി 30/11/2016:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും തുടർനടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.
                          ഒപ്പ് /-
                   സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർക്കു വേണ്ടി)

To: എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും,
(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ല)
 

No comments:

Post a comment