വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

C-5651/16
08/11/2016

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  
  എഴുത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള  " ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെയും സ്കൂൾ       പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിന്റെയും" റിപ്പോർട്ട്  12  - 11 - 2016 - നു മുൻപേ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


                     ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ 
          തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

(എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി )

No comments:

Post a comment