ഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്‌കാരം 2016No.C-5756/16
05/11/2016
                                            ഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്‌കാരം 2016 

                 അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി :  2016 ഡിസംബർ 15

                                                              
                                                              ഡൌൺലോഡ്
പുറത്തെഴുത്ത് നം. സി-5756/16, തിയ്യതി 05/12/2016:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും തുടർനടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.
                                                     ഒപ്പ് /-
                                      സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർക്കു വേണ്ടി)

To: എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും (അറിവിലേക്കായി)

No comments:

Post a comment