ഹരിത കേരളം - ഡിസംബർ 8-ലെ പ്രതിജ്ഞയും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളുംNo.C-5756/16
03/11/2016

ഹരിത കേരളം - ഡിസംബർ 8-ലെ പ്രതിജ്ഞയും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളും


                         ഡൌൺലോഡ്  ഡിപിഐ സർക്കുലർ 
                                              പ്രതിജ്ഞപുറത്തെഴുത്ത് നം. സി-4435/16, തിയ്യതി 30/11/2016:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും തുടർനടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.

                                                     ഒപ്പ് /-

                                      സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർക്കു വേണ്ടി)To: എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും,

(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ല)

No comments:

Post a comment