പാഠപുസ്തക വിതരണം 2017 - '18 - ഓൺലൈനായി ഇൻഡന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

നം.സി -6436/16
07/ 01/ 2017  
പാഠപുസ്തക വിതരണം 2017 - '18 -  ഓൺലൈനായി ഇൻഡന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്


2017 - '18 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ഇൻഡന്റ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകം വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ  ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എഴുത്തിലെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 09 / 01 2017 മുതൽ 13 / 01 / 2017 വരെയുള്ള പുതുക്കിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഡന്റ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
                                                          

 പുറത്തെഴുത്ത് നം.നം.സി -6436/16,തിയ്യതി 07/ 01/ 2017: പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും തുടര്നടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.       

                     ഒപ്പ് /-

ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ 
       തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

To : എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും 

No comments:

Post a comment