പ്രവേശനോത്സവം 2017-'18


C-4435/06/1
27/05/2017

പ്രവേശനോത്സവം 2017-'18
 
 പുറത്തെഴുത്ത് നം.സി/4435/16, തിയ്യതി 27/05/2017:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും തുടർനടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.
 
                        ഒപ്പ്/-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ
        തലശ്ശേരി നോർത്ത്

No comments:

Post a comment