പ്രീപ്രൈമറി

സര്‍ക്കാര്‍/എയഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന പ്രീപൈമറി സ്ക്കൂളുകളുടെ പ്രൊഫോര്‍മ, 26-5-17 തീയ്യതിയില്‍ അയച്ചുതന്നത് അടിയന്തിരമായി പൂരിപ്പിച്ച് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

                                                      ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍
                                                                    03-6-2017

No comments:

Post a comment