ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി-ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം പരിശോധിച്ചതിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് 01/08/2017ന് 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.


No comments:

Post a comment