വളരെ അടിയന്തിരം- അധികമായി ആവശ്യമുള്ള രണ്ടാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ കണക്ക്


                                       DOWNLOAD PROFORMA- LP SECTION
                                                                PROFORMA- UP SECTION    
                                                                PROFORMA -HS SECTION
പുറത്തെഴുത്ത് നം.സി/6436/16, തീയ്യതി.7/8/2017: പകര്‍പ്പ് അറിവിലേക്കും തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കുമായി നല്‍കുന്നു.
2017-18 വര്‍ഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്നാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം മുന്‍പ് ഇന്‍ഡന്റ് ചെയ്ത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച്  ഇപ്പോള്‍ ആറാം അദ്ധ്യയനദിനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് അധികമായി വേണ്ടുന്ന രണ്ടാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രഫോര്‍മയില്‍പൂരിപ്പിച്ച് 8/8/17 ന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഉപജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് ക്രോഡീകരിച്ച് അന്നുതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് വൈകി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാതെ പോകുമെന്ന വിവരം പ്രത്യേകം  ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.
              ഒപ്പ്/-
   ഉപജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസഓഫീസര്‍
       തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്


No comments:

Post a comment