പ്രീമെട്രിക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2013-14 - സംബന്ധിച്ച്

2013-14 വര്‍ഷത്തെ പ്രീമെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് മേല്‍ സര്‍ക്കുലറില്‍ സൂചിപ്പിച്ച കാരണത്താല്‍ ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള സ്കൂളുകള്‍ ടി വിവരം 29.1.2015 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി മാതൃകാ ഫോറത്തില്‍ ഈ ഓഫിസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a comment